Hizmet Sözleşmesi

HİZMET SÖZLEŞMESİ

 

  1. I.          Kullanım Şartları

https://odeme.dj-auto.com.tr [AACÇ1] web sitesine hoş geldiniz. Bu web sitesi (Platform, Ödeme Platformu ya da Web Sitesi olarak da anılacaktır), DJ Auto Otomotiv Yedek Parçaları Tic. A.Ş.’ye (DJ AUTO olarak anılacaktır) ait bir ödeme platformudur.


Sitemize üye olarak veya hizmetlerimizden yararlanma aşamasında, bu sözleşmeyi kabul ettiğinizi beyan eden kutucuğu işaretleyerek, bu web sitesinde sunulan hizmetlerin kullanım şartlarını peşinen kabul ettiğinizi ve kullanım şartlarına bağlı kalacağınızı kabul etmiş oluyorsunuz. https://odeme.dj-auto.com.tr web sitesinde bulunan hizmetlerde kullanım özellik ve şartlarında önceden bir bildirimde bulunmaksızın, herhangi bir zamanda değişiklik yapma, yürürlükten kaldırma ve güncelleme haklarını saklı tutar. Dolayısıyla, Kullanım Şartları’nı ve Hizmet Sözleşmesi’ni gözden geçirmek amacıyla bu sayfayı belirli aralıklarla ziyaret etmenizi öneririz.

 

  1. II.        Üyelik İşlemleri

 

https://odeme.dj-auto.com.tr web sitesinde sağlanan hizmetler için siteye üye olmanız ve kayıt sırasında kayıt formunda istenen bilgileri tam ve doğru olarak sağlamanız gerekmektedir. Bilgilerinizde değişiklik olduğu zaman, üyelik profilinize girerek ilgili bölümleri güncellemek sizin sorumluluğunuzdadır. Güncellenmemiş bilgilerden dolayı size ulaşamadığımız zaman sorumluluk size aittir. 


Eğer bu hizmetleri işvereniniz hesabına kullanıyorsanız, bu kullanım şartlarını onun adına kabul etmeye yetkili olduğunuz anlamına gelmektedir. 


Kayıt esnasında tarafınızca belirlenen şifreniz yalnızca sizin kullanımınız içindir. Sizin hesabınız ile yapılan bütün işlemlerin sorumluluğu tamamıyla size aittir. Bu sözleşmeyi onaylanarak bu hususu da kabul ve teyit etmiş oluyorsunuz. 


Bu sözleşmeyi onaylayarak şifrenizin veya hesabınızın haksız kullanımı durumunda https://odeme.dj-auto.com.tr personelini hemen bilgilendirmeyi de peşinen kabul ediyorsunuz. 


Böylelikle, kullanıcı adı, şifre, gibi bilgilerinizin gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğinizi, bunları herhangi bir üçüncü kişiye açıklamayacağınızı veya bunların üçüncü şahıslarca kullanımına izin vermeyeceğinizi, bu çerçevede, her türlü güvenlik önleminin alınmasından, çalıntı/kopya kart kullanımı şikâyetlerinden, müşteri bilgilerinin güvenliğinden, teknik aksaklıklar nedeniyle uğranabilecek zararlardan, müşterilerinizin elektronik ortamda gerçekleştireceği işlemler nedeniyle ileri sürülebilecek her türlü talepten, aksine davranılmasının sonuçlarından tamamen kendinizin sorumlu olduğunu ve bu kapsamda DJ AUTO’nun uğrayabileceği zararları ilk yazılı talep üzerine nakden ve defaten ödeyeceğinizi, güvenlik açısından riskli durumlar arz etmesi halinde şifrelerinizin değiştirilmesinden ve şifrelerinin yetkisiz kişilerce kullanıldığını öğrendiğiniz takdirde bu durumdan DJ AUTO’yu derhal haberdar etmekle yükümlü olduğunuzu da beyan ve kabul etmektesiniz.

 

Hesap sahibinin izni olmaksızın başka bir hesabı kullanmanız kesinlikle yasaktır. 

 

DJ AUTO’nun yazılı izni ile tarafınızca başka kullanıcılar ile tarafınız arasında alt üye işyeri ilişkisi tesis etmeniz ve tarafınıza tahsis edilmiş POS’u kullandırmanız halinde, Tarafınız ve tarafınızın bayi ve acenteleri tarafından gerçekleştirilmiş bütün işlemler DJ AUTO nezdinde ancak tüm sorumluluğu tarafınıza ait şekildek gerçekleştirilmiş olarak kabul edilecektir. Tarafınızın ya da tarafınızın bayi veya acenteleri tarafından gerçekleştirildiği tespit edilen fiktif, sahtecilik ve suistimale konu işlem tespiti halinde DJ AUTO veya banka tarafından, işlemlerin gerçekleşmiş olduğu POS engellenecek ve DJ AUTO, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile işbu Hizmet Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak, tazminat ödemeksizin feshedecektir. [AACÇ2] [CI3] 

 

Bu ödeme platformunun tüm fikri ve sınai hakları, alan adları, alt alan adları, bilgiler, yazılar, grafik ve işaretler ile fikri mülkiyet hakkı konusu yazılımlar, uygulamalar, tasarım ve tüm sayfa düzenleri DJ AUTO’nun ya da DJ AUTO’nun lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu Platformdaki bilgilerin ya da bu Platforma ilişkin her tür veritabanı ve yazılımların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, dağıtımı ve satılması yasaktır. Aksi yöndeki davranışlar sebebiyle herhangi bir sözleşme ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplerle, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan DJ AUTO hiçbir şekilde sorumlu değildir. Ayrıca, bir işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti ve bu nedenlerle meydana gelebilecek zararlar hususunda ve bu platformun ya da link verilen platformlardan herhangi birinin kullanılması esnasında doğabilecek zararlardan DJ AUTO olarak herhangi bir sorumluluk kabul etmediğimizi beyan ederiz.  

 

İşbu sözleşmede belirtilen kurallara veya yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai, idari ve mali her türlü sorumluluk tarafınıza aittir.

 

  1. III.      Çerezler

 

Web Sitesi’ni ziyaret ettiğiniz süre boyunca “cookie” olarak da adlandırılan çerezler veya site kullanım verileri, analiz etme amaçlı javascript kodları veya benzer iz sürme verileri bilgisayarınıza yerleştirilebilir. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve kullanıcıyı tekrar tanımak için kullanılabilir. İşbu Hizmet Sözleşmesi’ni kabul ederek, söz konusu çerez (cookie) uygulamasına açık rızanızı verdiğinizi kabul ve beyan etmektesiniz. 

 

  1. IV.     Platform İçeriği ve Yasak İşlemler

 

İşbu Hizmet Sözleşmesi çerçevesinde yaptığınız işlemler esnasında her ne surette olursa olsun tefecilik ya da tefeciliğe benzer sayılabilecek nitelikte işlemler yapmayacağınızı, bedelini tahsil ettiğiniz her bir satış işlemi karşılığında; satış işlemine konu malı/malları mutlaka kart hamiline ve/veya alışveriş esnasında kart hamili tarafından belirtilen kişiye teslim edeceğinizi, ilgili yasal hükümleri içerir fatura veya fatura yerine geçen bir belgeyi, kendi nam ve hesabınıza keseceğinizi ve/veya düzenleyeceğinizi ve kart hamiline vereceğinizi beyan ve kabul ediyorsunuz.

 

Bu surette düzenlenen faturaların, “Sahte ve Muhteviyatı Yanıltıcı Belge” niteliğinde belge olmayacağını, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, usulüne uygun belge düzenlenmesi dâhil ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere tüm sorumluluğun sadece size ait olduğunu beyan ve kabul etmektesiniz.

 

 

Platforma eklenen kredi kartından yapılacak tahsilat işlemini kart sahibinin talebi, bilgisi ve onayı dahilinde yaptığınızı, çekilen tutara herhangi bir zamanda kredi kartı sahibinin isteği doğrultusunda banka tarafından bloke konması ve DJ AUTO’nun hesaplarına aktarılmaması veya aktarıldıktan sonra iptal/iade işlemi gerçekleşerek DJ AUTO’nun hesaplarından geri alınması durumunda ilgili tutarı her türlü gecikme faizi ile birlikte DJ AUTO’nun talep ettiği tarihte nakden DJ AUTO’ya ödeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

 

TarafınızcaDJ AUTO’ya kredi kartıyla yapılan ödemenin yolsuzlukla mücadele ve kara para aklamanın engellenmesine ilişkin yürürlükteki tüm kanunlar, kurallar, tüzükler, kararlar ve Türkiye’deki resmi kurumların emirlerine uygun olduğunu, bu kanun, kural, tüzük, karar ve emirlere aykırı bir işlem olması durumunda sonradan oluşacak hukuki ve mali sonuçlardan sorumlu olduğunuzu, bu gibi bir durumda DJ AUTO’nun hukuki, mali ve herhangi bir şekilde sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

 

Kusur aranmaksızın, işlemlerinizden kaynaklanabilecek her türlü fiktif işlemler, dolandırıcılık veya suiistimale konu işlem tespiti halinde veya tarafınız ile ilgili istihbarı bir bilgiye dayanan veya genel kabul görmüş bankacılık kayıtlarında (TCMB, KKB, BKM kayıtları gibi) olumsuz bir kayıt tespit edildiği durumda, DJ AUTO’nun, işbu Hizmet Sözleşmesi’ni tek taraflı ve tazminat ödemeksizin feshetme hakkı mevcuttur. Bu durumda DJ AUTO, kullanımınıza sunduğu POS cihazının veya sanal POS’un kullanımını derhal engellemek ve ticari ilişkiyi sonlandırmak adına gerekli her türlü önlemi almaya yetkilidir. Bu durumda herhangi bir kâr kaybı, tazminat vs. gibi herhangi bir nam altında DJ AUTO’dan ödeme talep edemeyeceğinizi de peşinen kabul ve beyan etmektesiniz. POS kullanımı engellenmiş şahsın/firmanın başka hesap/nam veya başka bir alt kullanıcı adı altında işbu Hizmet Sözleşmesi’ni akdetmesi ve bu durumun DJ AUTO ve/veya banka tarafından tespit edilmesi durumunda, DJ AUTO her hakkı saklı kalmak üzere, işbu Hizmet Sözleşmesi’ni tekrar, tek taraflı ve tazminat ödemeksizin feshedebilecek ve gereken diğer hukuki yollara başvurabilecektir.

 

DJ AUTO, işlemleriniz nedeniyle herhangi bir finansal/hukuki/idari veya cezai sonuçla veya yaptırımla karşı karşıya kalır, özel veya kamusal kurumlar nezdinde muhatap alınır ve/veya idari/hukuki/cezai bir ödeme yapmak durumunda kalırsa, ilk talepte ferileriyle birlikte, DJ AUTO’ya her türlü bedeli tazmin etmekle yükümlüsünüz. Hizmet Sözleşmesi’nin işbu maddesi, Sözleşme’nin yürürlüğü sona erse de taraflar arasında geçerli olmaya devam edecektir.

 

Platformu kullanırken hiçbir surette üçüncü bir kişinin kredi kartı bilgisini doğrudan sözlü veya yazılı olarak talep etmemeli, bunları almamalı veya herhangi bir şekilde işlememelisiniz. Operasyonel anlamda bu tür bir kullanımını gerekmesi halinde yalnızca 3D Secure sistemi vasıtasıyla bu işlemler gerçekleştirilecektir.

 

İşbu Platform içeriğinde düzenlenen; fiktif işlem, dolandırıcılık ve suistimale konu işlem yapılmaması dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer yükümlülüklerinden herhangi birine aykırı davranmanız halinde, DJ AUTO’ya aykırılık başına 10.000,00 TL (On Bin Türk Lirası) [AACÇ4] cezai şart ödeyeceğinizi, işbu cezai şartın tenkisini talep edemeyeceğinizi ve cezai şartın ödenmesinin Hizmet Sözleşmesi’ndeki yükümlülüklerinizi sona erdirmeyeceğini ve/veya DJ AUTO’nun bu aykırılıklardan dolayı tarafınızdan talep edebileceği zarar ve ziyanlarının tazmin edilmesine engel olmayacağını kabul ve taahhüt etmektesiniz.

 

  1. V.       Üyelikten Çıkma / Çıkarılma

 

Üyeliğinizin Hizmet Sözleşmesi’ndeki şartları tümüyle yerine getirdiğiniz takdirde devam edeceğini, Sözleşme’yi ihlal etmeniz nedeniyle doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler ve/veya yetkili merciler tarafından DJ AUTO’ya karşı öne sürülebilecek tüm iddia, talep ve/veya ödemeler için DJ AUTO’nun tarafınıza ferileri ile birlikte rücu hakkının saklı olduğunu kabul etmektesiniz.

 

  1. VI.     Garanti ve Feragat


https://odeme.dj-auto.com.tr ve tarafınız aranızda yapılan ayrı bir sözleşme ile açıkça belirlenmediği sürece, bu web sitesinden edinilen bütün hizmetler size olduğu haliyle sağlanmış olup, herhangi bir amaca uygunluk açısından veya başka bir açıdan herhangi bir garantiye tabi değildir. 


https://odeme.dj-auto.com.tr hiçbir şekilde tarafınız veya başka bir üçüncü kişi tarafından bu web sitesine erişimden, bu web sitesinin veya bu web sitesinden linkle yönlendirilmiş başka bir web sitesine erişimden veya bu web sitesinde yer alan hizmetlerin kullanımı vasıtasıyla uğranılmış dolaysız veya dolaylı bir zarardan, gelir veya veri kaybından veya başka bir zarardan sorumlu değildir. 

 

  1. VII.   Bu Web Sitesinde Sağlanan Üçüncü Kişilere Ait İçerik

 

Bu web sitesinde üçüncü kişiler tarafından sağlanmış içerik veya yazılımlar bulunmaktadır. Bu web sitesinde yer alan bütün üçüncü kişilere ait içerik ve yazılımlar için de yukarıda yer alan “Garanti ve Feragat” bölümü hükümleri geçerlidir. Bu linklere tıklayarak diğer internet sitelerine girdiğinizde, söz konusu sitelere ilişkin uygulamaların, site güvenliklerinin kontrolümüz altında olmadığını ve bu Hizmet Sözleşmesi’nin diğer siteler bakımından geçerli olmadığını beyan ederiz. Bu itibarla diğer internet sitelerinin bilgilerinizi nasıl işlediklerini, topladıklarını, kullandıklarını ve paylaştıklarını tespit edebilmeniz için ilgili sitelere ait kullanım koşullarını incelemeniz gerekmektedir. Ayrıca DJ AUTO diğer internet sitelerinin içeriklerinin doğruluğu hakkında herhangi bir beyan ve taahhütte bulunmamaktadır.

 

VIII. Genel Hükümler

 

Hizmet Sözleşmesi’nden doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

 

Taraflar, Hizmet Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda, DJ AUTO kayıtlarının (e-posta yazışmaları, internet trafik bilgisi ve erişim kayıtları [log] ve benzeri) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

 

Tarafların birbirlerine yapacağı bildirimler, tarafınızca DJ AUTO’ya ve/veya e-posta adresi ile DJ AUTO’nun bu Hizmet Sözleşmesi’nde belirtmiş olduğu adres ve/veya e-posta adresine gönderilecektir. Tarafınızın iletişim bilgilerinde bir değişiklik olması halinde, bunları uygun şekilde güncelleme yükümlülüğünüz mevcuttur. Aksi takdirde; DJ AUTO’ya bildirdiğiniz iletişim bilgilerine yapılacak tebligatlar, fiilen tebliğ edilemese dahi, geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır. DJ AUTO’nun iletişim bilgilerinde bir değişiklik olması halinde, ilgili değişiklik işbu Hizmet Sözleşmesi’ne aktarılacaktır.   [AACÇ5] 

 

DJ AUTO’nun iletişim bilgileri aşağıdadır:

Adres: Varyap Meridian Business Barbaros Mh. Mor Sümbül Sk.

I-Blok No:1 K:9 D:121 34746 Ataşehir-İstanbul | Türkiye

E-posta:muhasebe@dj-auto.com.tr

Telefon: +90 216 642 92 67 [AACÇ6] 

 

Hizmet Sözleşmesi’nin herhangi bir maddesinin geçersiz ya da uygulanamaz hale gelmesi, diğer maddelerini geçersiz kılmayacaktır. Aynı şekilde, DJ AUTO’nun Hizmet Sözleşmesi’nden kaynaklanan haklarını kısmen veya tamamen kullanmaması veya bunlara aykırı hareket etmesi hiçbir suretle bu haklardan feragat ettikleri anlamına gelmeyecektir.

 

Platformumuza gösterdiğiniz ilgi ve güven için teşekkür ederiz.