KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması

DJ Auto Otomotiv Yedek Parçaları Ticaret A.Ş. Platform Kullanıcılarının

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

 

DJ Auto Otomotiv Yedek Parçaları Ticaret A.Ş. (“DJ Auto” veya “Şirketimiz”) olarak, kişisel verilerinizin korunması, bilgilerinizin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması hususlarına azami özen ve hassasiyet göstermekteyiz.

Bu çerçevede, Şirket olarak, işbu platformun kullanılması için iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz başta Eçözüm Bilgi Teknolojileri A.Ş. olmak üzere iş ortaklarımızın çalışanlarına ve yetkililerine (hepsi birlikte “İş Ortağı” olarak anılacaktır) ait her türlü kişisel verinin ilgili kanun ve düzenlemelere uygun olarak, en iyi şekilde ve azami özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz.

Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işlediğimizi, Veri Sahibi (İlgili Kişi) olarak haklarınızı ve DJ olarak yükümlülüklerimizi açıklayan bu Aydınlatma Metni’ni dikkatlice okumanızı öneriyoruz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’un (“Kanun” veya “KVKK”) 10. maddesinde öngörülen yükümlülüğümüz çerçevesinde hazırlamış olduğumuz bu aydınlatma metni ile, sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile, yine Kanun kapsamında sahip olduğunuz hak ve özgürlükler konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

 

İşbu metinde yer alan bilgiler konusunda daha detaylı bilgi edinmek istemeniz halinde, Şirketimizin kişisel verilerin işlenmesi konusundaki genel bilgilendirme metnine aşağıda belirtilen iletişim kanalları üzerinden bizimle temasa geçebilirsiniz.

DJ Auto, KVKK uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla faaliyet göstermektedir. Şirketimizin açık adresi Varyap Meridian Business Barbaros Mh. Mor Sümbül Sk. I-Blok No:1 K:9 D:121 34746 Ataşehir, İstanbul’dur.

Şirketimiz 688679 sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı olup, internet sitesi www.dj-auto.com.tr’dir. Şirketimiz’in MERSİS numarası 0302048747600012’dur.

 

        I.            Hangi Kişisel Verilerinizi, Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?

DJ, iş faaliyetlerini yürütmek ve İş Ortaklarıyla olan ilişkilerini sürdürmek için kişisel verilerinizi toplamaktadır. Kişisel verileriniz,  iş ortaklarımızla olan ilişkimizin kurulmasından önce, kurulması esnasında ve  ilişkimiz süresince e-posta yazışmaları veya telefon görüşmeleri yapılması,  fiziki/elektronik ortamda belge alışverişi suretiyle ya da https://odeme.dj-auto.com.tr ödeme platformu (“Platform”) üzerinden otomatik veya veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollar ile toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz bahsedilen kanallar vasıtasıyla, işvereniniz veya üçüncü kişiler aracılığıyla ya da bu verilerinizi doğrudan bize sağlamanız suretiyle toplanabilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki şekildedir:

Bayi Üyelik Tanımlama: Yetkili adı, ticari ünvan, vergi dairesi, vergi numarası ve mail adresiniz üyelik tanımlamak için sanal pos hizmeti veren firma tarafından işlenecektir ve sunucularda saklanacaktır.

Diğer Bilgiler: Sanal POS sistemini kullandığınız durumlarda kredi kartınızın ilk 6 ve son 4 rakamı Sanal POS hizmeti sunan tedarikçi firma tarafından işlenmektedir. Bu bilgiler ayrıca DJ tarafından işlenmemektedir.[MU1] 

      II.            Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlar ve Hukuki Sebeplerle İşleyebiliriz?[MU2] 

Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız aşağıdaki şekildedir:

Platform’a üyeliğinizin gerçekleştirilmesi, Platform’un kullanılabilmesi, Platform üzerinden Sanal POS işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi, operasyonel tahsilat işlemlerinin bankalar tarafından yürütülebilmesidir.

DJ olarak kişisel verileriniz, Kanun md.5’te yer alan kişisel veri işlemenin hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ile Şirketimizin meşru menfaatleri için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel verilerinizi işlenme amacı için gerekenden daha uzun süre saklamayız. Bununla birlikte, İş Ortaklarımızla aramızdaki sözleşmenin sona ermesi halinde bile, hukuki zorunluluklarımız sebebiyle verilerinizi belirli bir süre daha saklama hakkına sahip olabileceğimizi lütfen unutmayın.

    III.            Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşabiliriz?[MU3] [CI4] 

Kişisel verileriniz, İş Ortaklarımız ile ilişkimiz kapsamında, üçüncü kişilerden mal ve hizmet kapsamında destek alınması amacıyla Sanal POS hizmeti aldığımız tedarikçi firma başta olmak üzere tedarikçilerimiz ve tahsilatların gerçekleştirilebilmesi amacıyla iş ortaklığımızın bulunduğu bankalar ile paylaşılmaktadır. Ayrıca sadece talep halinde kanunen yetkili kamu kurumları veya özel kuruluşlar ile paylaşılacaktır.

   IV.            Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel verileriniz ile ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

a)      Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)      Kişisel verileriniz işlenmiş ise, buna ilişkin bilgi talep etme,

c)      Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d)      Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e)      Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f)       Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g)      (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h)      İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i)       Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun kapsamındaki haklarınız ile ilgili başvuru ve taleplerinizi www.dj-auto.com.tr[MU5]  internet sitemizde yer alan başvuru formunu[MU6] [CI7]  doldurarak yazılı olarak iletmeniz gerekmektedir. Başvurunuzu aşağıdaki kanallardan birini kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz:

  • Başvuru formu ve kimliğinizi teyit edici belgeler ile birlikte “ Varyap Meridian Business Barbaros Mh. Mor Sümbül Sk. I-Blok No:1 K:9 D:121 34746 Ataşehir, İstanbul” adresinde Şirketimize bizzat başvurabilirsiniz,
  • Başvuru formunu noter aracılığıyla Şirketimize iletebilirsiniz,
  • Başvuru formunu Şirketimizin djauto@hs02.com.tr[MU8]  Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine gönderebilirsiniz,
  • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile imzalanmış başvuru formunuzu Şirketimizin  kisiselveri@dj-auto.com[MU9] .tr e-posta adresine iletebilirsiniz,
  • Başvuru formunuzu Şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz üzerinden kisiselveri@dj-auto.com[MU10] .tr e-posta adresine iletebilirsiniz, veya
  • Kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılması suretiyle, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza başvurabilirsiniz.

Şirketimiz, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, yukarıdaki şekilde ileteceğiniz başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından belirlenen şartlar doğrultusunda ve Kurum tarafından belirlenen güncel tarife dikkate alınarak ücret talep edilebilecektir.